ฮ่องกง

freely2

Hongkong Disneyland 3 days 2 nigth

 

 

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–ช้อปปิ้งถนนนาธาน (-/-/D)

10.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตูหมายเลข 9

แถว T  เคาเตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

แก่ท่านในด้านตั๋วเครื่องบินและสัมภาระในการเดินทาง

13.45 น.  นำทุกท่านลัดฟ้าสู่เกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK384 / บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

17.40 น.  เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ผ่านการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง นำท่าน

เดินทางผ่านเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัย นำท่านข้ามสะพานแขวนซิงหม่า (TSING MA BRIDGE)

ซึ่งเป็นสะพานแขวนสองชั้นที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งหมด 2.2 กิโลเมตร (1.4 ไมล์)เชื่อมต่อ

ระหว่างฮ่องกงอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์พอร์ตกับตัวเมือง  ตัวสะพานชั้นบนจะเป็นทางให้รถยนต์วิ่ง

ส่วนชั้นล่างเป็นเส้นทางของเอ็มทีอาร์ (MTR) กับแอร์พอร์ตเอ็กเพรสเทรนส์ (Airport Express

Trains) สะพานซิงหม่านี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นสัญลักษณ์ของคู่รักทั่วโลก

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือบางท่านที่ต้องการแยกเดินทางโดยรถไฟใต้ดินไป

ช๊อปปิ๊งที่เลดี้มาเก็ตตามอัธยาศัย

พักที่      EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / EMPIRE  KOWLOON  HOTEL  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 : สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (B/-/D)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง ท่านจะได้สนุกสนานอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โซนแรก  MAIN  STREET  USA  พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย และสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และชมขบวนพาเหรด อันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เวลาประมาณบ่าย 3 โมง) และโซน  TOMORROWLAND  ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย  พร้อมเครื่องเล่นสนุกสุด ๆ กับ  Buzz  Lightyear  Astro  Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกราน และโซน FANTASYLAND  สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย  ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ  อาทิเช่น  สโนว์ไวท์ , เจ้าหญิงนิทรา , ซินเดอเรลา ,มิกกี้เม้าท์  และเพื่อน ๆ ตัวการ์ตูนที่น่ารัก พร้อมตื่นตาตื่นใจกับโซน ADVANTURE LAND ดินแดนแห่งการ กับการผจญภัยอันตื่นเต้น  Jungle River Cruise ล่องเรือในป่าอันสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเน้นนานาชนิด  Tarzan’s Tree house บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เวลาประมาณ 20.00-21.00 น. ท่านจะได้ชมพลุไฟที่สวยงามอลังการตระการตาด้วยแสง สี เสียง

เที่ยง      *** อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่นอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ฮ่องกง

พักที่      EATON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL EMPIRE  KOWLOON  HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 : ฮ่องกง–วิคทรอเรียพีค(สูงสุด)–รีพัสเบย์–ฮ่องกงจิวเวอร์รี่–วัดแชกงหมิว–ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำต้นตำหรับของฮ่องกง

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ สู่ วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่าน  และอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย  อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  พร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ และเลือกซื้อของที่ระลึกของฮ่องกงนานาชนิดจากร้านค้าภายในอาคารเดอะพีคได้อีกด้วยและในบริเวณเดียวกัน ยังมีพิพิธภัณฑ์มาดามรุสโซ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองเสมือนจริงของดารา นักแสดง และผู้มีชื่อเสียงของฮ่องกง และทั่วโลก  ให้ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย (ในการเข้าพิพิธภัณฑ์ท่านต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมเอง) แล้วนำท่านสู่ “อ่าวรีพัลส์เบย์” นำท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” และ เจ้าแม่ทับทิม เพื่อเป็นศิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงินทองกลับบ้าน นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง ช่วงตรุษจีนของทุกๆปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆและหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ไหว้และมาหมุนกังหันก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่นโดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี ความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทำธุรกิจ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

(สำหรับท่านที่ซื้อบัตรนั่งกระเช้า NGONG PING ไหว้พระใหญ่โป๋หลิน นำท่านไปที่สถานีขึ้นกระเช้า)

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกฝากคนที่ท่านรักทางบ้าน ณ แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ยและโอเซี่ยนเทอร์มินอล สนุกสนานกับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่น เสื้อผ้า ,รองเท้า ,กระเป๋า ,เข็ดขัด,น้ำหอม สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US ,BOSSINI , GIODANO, TEN TEN, DUTY FREE HONGKONG,ESPRIT,G2000  ส่งท้ายก่อนอำลาฮ่องกง

*** อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าได้จุใจ

*** กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน

21.15 น. ออกเดินทางโดย สายการบินเอมิเรตส์ (Emirates)  เที่ยวบินที่  EK385

23.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 โดยสวัสดิภาพ

ราคา 20,900 บาท 

บินสายการบินเอมิเรตต์ (EK)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุ

เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาชำระมัดจำ 6,500 บาท

2. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

การยกเลิก

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี

3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นของราคาทัวร์ในทุกกรณี

4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

5. ***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดทางบริษัทต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน,ห้องพักจะไม่มี

การคืนมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป

กรณีคณะออกเดินทางได้

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)

2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 7 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง

ในกรณีที่ผู้เดินทาง(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ไม่ครบ 15 ท่าน

2. เที่ยวบิน,ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้)

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล  หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบอาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่าง

ประเทศแบบเหมาจ่ายขาด  ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือในกรณีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน

7. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ  กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10. ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วันเก็บค่าใช้จ่าย 6,500 บาท, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่า

ใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์, ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% เต็มของราคาทัวร์

11. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน

ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนมัดจำ

หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

12. รายละเอียดด้านการเดินทางและราคา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น  หรือเพื่อความ

เหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทางบริษัทจะยึดถือและ

คำนึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ  ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

13. ***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำ

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

14. ***กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดทางบริษัทต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน,ห้องพักจะไม่มีการคืนมัด

จำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด**

แพ็คเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางตามรายการระบุ ชั้นทัศนาจร ( ไป-กลับพร้อมคณะ ) กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว

2. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ

5. ค่ารถรับ-ส่ง

6. นำเที่ยวตามรายการ

7. ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

8. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

9. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกับ AIC  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

แพ็คเกจนี้ไม่รวม

1. ภาษีสนามบินทุกแห่งและภาษีตั๋วทุกชนิดประมาณ 2,700 บาทสงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนการเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ  (กรุณาชำระ เองเมื่อท่านสั่ง)

3. ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

4. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%

5. กรณีชำระโดยบัตรเครดิต ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%

6. ทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

เงื่อนไขแพ็คเกจทัวร์

บริษัท ฟรีลิ ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s